Полипропилен / Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми.

  • - - 3902100020 80: Пропилен, несъдържащ пластификатор, -|с точка на топене по-висока от 150|°C (определенa по метод ASTM D 3417), -|с топлина на стапяне 15|J/g или повече, но непревишаваща 70|J/g, -|с удължение при скъсване 1|000|% или повече (определено по метод ASTM D 638), -|с модул на еластичност 69|MPa или повече, но непревишаващ 379|MPa (определен по метод ASTM D 638)
  • - - 3902100030 80: Полипропилен, съдържащ не повече от 1|mg/kg алуминий, 0,05|mg/kg желязо, 1|mg/kg магнезий и 1|mg/kg хлорид, предназначен за производство на опаковки за контактни лещи за еднократна употреба
  • - - 3902100040 80: Полипропилен, несъдържащ пластификатор: -|с якост на опън 32-60MPa (определена по метода ASTM D638); -|с якост на огъване 50-90MPa (определена по метода ASTM D790); -|с индекс на стопилка (MFR)при 230°C/ 2,16kg 5-15g/10min (определен по метода ASTM D1238); -|съдържащ тегловно 40|% или повече, но не повече от 80|% полипропилен, -|съдържащ тегловно 10|% или повече, но не повече от 30|% стъклени влакна, -|съдържащ тегловно 10|% или повече, но не повече от 30|% слюда
  • - - 3902100090 80: Други