Полипропилен / Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми.

Deutsch 13 English 1 Français 2 Magyar 10 Italiano 16 Polski 2

  • - - 3902100020 80: Пропилен, несъдържащ пластификатор, - с точка на топене по-висока от 150 °C (определенa по метод ASTM D 3417), - с топлина на стапяне 15 J/g или повече, но непревишаваща 70 J/g, - с удължение при скъсване 1 000 % или повече (определено по метод ASTM D 638), - с модул на еластичност 69 MPa или повече, но непревишаващ 379 MPa (определен по метод ASTM D 638)
  • - - 3902100030 80: Полипропилен, съдържащ не повече от 1 mg/kg алуминий, 0,05 mg/kg желязо, 1 mg/kg магнезий и 1 mg/kg хлорид, предназначен за производство на опаковки за контактни лещи за еднократна употреба
  • - - 3902100040 80: Полипропилен, несъдържащ пластификатор: - с якост на опън 32-60MPa (определена по метода ASTM D638); - с якост на огъване 50-90MPa (определена по метода ASTM D790); - с индекс на стопилка (MFR)при 230°C/ 2,16kg 5-15g/10min (определен по метода ASTM D1238); - съдържащ тегловно 40 % или повече, но не повече от 80 % полипропилен, - съдържащ тегловно 10 % или повече, но не повече от 30 % стъклени влакна, - съдържащ тегловно 10 % или повече, но не повече от 30 % слюда
  • - - 3902100090 80: Други