ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ.

 • 2901000000 10: I. ВЪГЛЕВОДОРОДИ И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ
 • 2901000000 80 (7/0) : Ациклени въглеводороди
 • 2902000000 80 (14/0) : Циклени въглеводороди
 • 2903000000 80 (36/0) : Халогенопроизводни на въглеводородите
 • 2904000000 80 (12/0) : Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани
 • 2905000000 10: II. АЛКОХОЛИ И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ
 • 2905000000 80 (25/0) : Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
 • 2906000000 80 (8/0) : Циклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
 • 2907000000 10: III. ФЕНОЛИ И ФЕНОЛНИ АЛКОХОЛИ И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ
 • 2907000000 80 (11/0) : Феноли; фенолни алкохоли
 • 2908000000 80 (7/0) : Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на фенолите или на фенолните алкохоли
 • 2909000000 10: IV. ЕТЕРИ, АЛКОХОЛНИ ПЕРОКСИДИ, ЕТЕРНИ ПЕРОКСИДИ, КЕТОННИ ПЕРОКСИДИ, ЕПОКСИДИ С ТРИ АТОМА В ПРЪСТЕНА, АЦЕТАЛИ И ХЕМИАЦЕТАЛИ И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРО-|ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ
 • 2909000000 80 (12/0) : Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, кетонни пероксиди (с определен или с неопределен химичен състав) и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
 • 2910000000 80 (6/0) : Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епокси-етери с три атома в пръстена, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
 • 2911000000 80 (2/0) : Ацетали и полуацетали, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
 • 2912000000 10: V. СЪЕДИНЕНИЯ С АЛДЕХИДНА ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА
 • 2912000000 80 (13/0) : Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи; циклени полимери на алдехидите; параформалдехид
 • 2913000000 80: Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на продуктите от №|2912
 • 2914000000 10: VI.|СЪЕДИНЕНИЯ С КЕТОННА ИЛИ ХИНОННА ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА
 • 2914000000 80 (21/0) : Кетони и хинони, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
 • 2915000000 10: VII.|КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ, ТЕХНИТЕ АНХИДРИДИ, ХАЛОГЕНИДИ, ПЕРОКСИДИ И ПЕРОКСИКИСЕЛИНИ; ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ
 • 2915000000 80 (19/0) : Наситени ациклени монокарбоксилни киселини, и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
 • 2916000000 80 (14/0) : Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини и циклени монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
 • 2917000000 80 (15/0) : Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
 • 2918000000 80 (19/0) : Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни функционални групи и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
 • 2919000000 10: VIII. ЕСТЕРИ НА НЕОРГАНИЧНИТЕ КИСЕЛИНИ НА НЕМЕТАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ТЕХНИТЕ СОЛИ, И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ
 • 2919000000 80 (2/0) : Естери на фосфорната киселина и техните соли, включително лактофосфатите; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
 • 2920000000 80 (11/0) : Естери на другите неорганични киселини на неметалните елементи (с изключение на естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
 • 2921000000 10: IХ. СЪЕДИНЕНИЯ С АЗОТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ГРУПИ
 • 2921000000 80 (22/0) : Съединения с аминна функционална група
 • 2922000000 80 (22/0) : Аминосъединения с кислородни функционални групи
 • 2923000000 80 (5/0) : Кватернерни амониеви соли и хидроксиди; лецитини и други фосфоаминолипиди, с определен или неопределен химичен състав
 • 2924000000 80 (10/0) : Съединения с карбоксиамидна функционална група; съединения на въглеродната киселина с амидна функционална група
 • 2925000000 80 (7/0) : Съединения с карбоксилимидна функционална група (включително захарина и неговите соли) или с иминна функционална група
 • 2926000000 80 (5/0) : Съединения с нитрилна функционална група
 • 2927000000 80 (8/0) : Диазосъединения, азосъединения или азоксисъединения
 • 2928000000 80 (2/0) : Органични производни на хидразина или на хидроксиламина
 • 2929000000 80 (2/0) : Съединения с други азотни функционални групи
 • 2930000000 10: Х. ОРГАНОМИНЕРАЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ, НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ И ТЕХНИТЕ СОЛИ И СУЛФОНАМИДИ
 • 2930000000 80 (7/0) : Органични тиосъединения
 • 2931000000 80 (13/0) : Други органоминерални съединения
 • 2932000000 80 (14/0) : Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми
 • 2933000000 80 (31/0) : Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми
 • 2934000000 80 (6/0) : Нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен химичен състав; други хетероциклени съединения
 • 2935000000 80 (6/5) : Сулфонамиди
 • 2936000000 10: ХI.|ПРОВИТАМИНИ, ВИТАМИНИ И ХОРМОНИ
 • 2936000000 80 (11/0) : Провитамини и витамини, естествени или възпроизведени чрез синтез (включително и естествените концентрати), както и техните производни, използвани главно като витамини, смесени или не помежду си, дори във всякакви разтвори
 • 2937000000 80 (11/0) : Хормони, простагландини, тромбоксани и левкотриени, естествени или възпроизведени чрез синтез; техните производни и структурни аналози, включително верижно модифицираните полипептиди, използвани главно като хормони
 • 2938000000 10: ХII. ГЛИКОЗИДИ И АЛКАЛОИДИ, ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ЧРЕЗ СИНТЕЗ, ТЕХНИТЕ СОЛИ, ЕТЕРИ, ЕСТЕРИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДНИ
 • 2938000000 80 (2/0) : Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни
 • 2939000000 80 (23/0) : Aлкалоиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни
 • 2940000000 10: ХIII.|ДРУГИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ
 • 2940000000 80 (5/0) : Химически чисти захари, с изключение на захарозата, лактозата, малтозата, глюкозата и фруктозата (левулозата); захарни етери, ацетали и естери и техните соли, различни от продуктите от №|2937, 2938|или 2939
 • 2941000000 80 (6/0) : Антибиотици
 • 2942000000 80 (2/0) : Други органични съединения