ОСТАТЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; ПРИГОТВЕНИ ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ.

  • 2301000000 80 (2/0) : Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от меса, карантии, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека; пръжки
  • 2302000000 80 (4/0) : Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни или бобови растения
  • 2303000000 80 (3/0) : Остатъци от производството на нишесте или скорбяла и подобни остатъци, резенки от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар, отпадъци и остатъци от пивоварни или от спиртоварни, дори агломерирани под формата на гранули
  • 2304000000 80 (0/3) : Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на соевото масло
  • 2305000000 80: Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло
  • 2306000000 80 (9/0) : Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези в №|2304|или 2305
  • 2307000000 80 (4/0) : Винени утайки; суров винен камък (тригия)
  • 2308000000 80 (5/0) : Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти, дори агломерирани под формата на гранули от видовете, използвани за храна на животни, неупоменати, нито включени другаде
  • 2309000000 80 (2/0) : Препарати от видовете, използвани за храна на животни