Полиетилен с относителна плътност, равна или по-голяма от 0,94.

Deutsch 1 Français 1

  • - - 3901201000 80: Полиетилен, под една от формите, упоменати в забележка 6, буква б) към настоящата глава, с плътност при 23°С 0,958 или повече, съдържащ: - 50 mg/kg или по-малко алуминий, - 2 mg/kg или по-малко калций, - 2 mg/kg или по-малко хром, - 2 mg/kg или по-малко желязо, - 2 mg/kg или по-малко никел, - 2 mg/kg или по-малко титан и - 8 mg/kg или по-малко ванадий, предназначен за производството на хлорсулфониран полиетилен
  • - - 3901209000 80 (3/0) : Друг