Телове / Молибден и изделия от молибден, включително отпадъците и отломките.

  • - - - 8102960011 10: Жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm
  • - - - - 8102960011 80: Изпратени от Малайзия
  • - - - - 8102960019 80: Други
  • - - - 8102960020 80: Жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm
  • - - - 8102960030 80: Жици от молибден, съдържащи тегловно 97 % или повече, но по-малко от 99,95 % молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm
  • - - - 8102960040 80: Жици от молибден, съдържащи тегловно 97 % или повече, но по-малко от 99,95 % молибден, с максимално напречно сечение над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm
  • - - - 8102960098 80: Други