Ватирани текстилни изделия, на парче, състоящи се от един или повече слоеве текстил, свързани с ватиращ материал и съединени чрез прошиване, капитониране или по друг начин, с изключение на бродериите от № 5810.

Čeština 1 Deutsch 1 Suomi 1 Polski 1

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 5811000020 80: Трикотажни
  • - 5811000093 10: Други
  • - - 5811000093 80: От памук
  • - - 5811000095 80: От синтетични нишки
  • - - 5811000096 80: От изкуствени нишки
  • - - 5811000099 80: Други