ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • 3901000000 10: I.|ПЪРВИЧНИ ФОРМИ
 • 3901000000 80 (5/0) : Полимери на етилена в първични форми
 • 3902000000 80 (4/0) : Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми
 • 3903000000 80 (6/0) : Полимери на стирена в първични форми
 • 3904000000 80 (11/0) : Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини в първични форми
 • 3905000000 80 (10/0) : Полимери на винилацетата или на други винилови естери в първични форми; други|винилови полимери в първични форми
 • 3906000000 80 (2/0) : Акрилови полимери в първични форми
 • 3907000000 80 (12/0) : Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми
 • 3908000000 80 (2/0) : Полиамиди в първични форми
 • 3909000000 80 (7/0) : Аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани в първични форми
 • 3910000000 80 (12/0) : Силикони в първични форми
 • 3911000000 80 (2/0) : Нефтени смоли, кумаронинденови смоли, политерпени, полисулфиди, полисулфони и други продукти, упоменати в забележка|3|от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми
 • 3912000000 80 (8/0) : Целулоза и нейните химически производни, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми
 • 3913000000 80 (2/0) : Естествени полимери (например алгинова киселина) и модифицирани естествени полимери (например втвърдени протеини, химични производни на естествения каучук), неупоменати, нито включени другаде, в първични форми
 • 3914000000 80: Обменители на йони на основата на полимерите от №|3901|до 3913, в първични форми
 • 3915000000 10: II.|ОТПАДЪЦИ, ИЗРЕЗКИ И ОСТАТЪЦИ; ПОЛУГОТОВИ ПРОДУКТИ; ИЗДЕЛИЯ
 • 3915000000 80 (4/0) : Отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаси
 • 3916000000 80 (3/0) : Пластмасови едножични влакна, чийто най-голям размер на напречния разрез превишава 1|mm (моновлакна), пръчки, прътове и профили, дори с повърхностна обработка, но необработени по друг начин
 • 3917000000 80 (12/0) : Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности (например свръзки, колена, муфи)
 • 3918000000 80 (2/0) : Пластмасови подови настилки, дори самозалепващи се, на роли или под формата на плочи или плочки; пластмасови облицовки за стени или тавани, определени в забележка|9|от настоящата глава
 • 3919000000 80 (2/0) : Пластмасови самозалепващи се плочи, листове, ленти, фолио и други плоски форми, дори на роли
 • 3920000000 80 (24/0) : Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали
 • 3921000000 80 (7/0) : Други пластмасови плочи, листове, фолио, ленти и пластини
 • 3922000000 80 (3/0) : Пластмасови вани, душове, мивки, бидета, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, казанчета за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни артикули
 • 3923000000 80 (8/0) : Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне
 • 3924000000 80 (2/0) : Пластмасови съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули
 • 3925000000 80 (4/0) : Пластмасови артикули за оборудване в строителството, неупоменати, нито включени другаде
 • 3926000000 80 (5/0) : Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от №|3901|до 3914