Хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни влакна, намазани, покрити, импрегнирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от продуктите от № 4803, 4809 или 4810.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 4811100000 80: Хартии и картони, намазани, покрити или импрегнирани с катран, битум или асфалт
  • - 4811410000 10: Хартии и картони, гумирани или с лепилен слой
  • - - 4811410000 80 (2/0) : Самозалепващи
  • - - 4811490000 80 (0/1) : Други
  • - 4811510000 10: Хартии и картони, намазани, импрегнирани или покрити с пластмаси (с изключение на лепилата)
  • - - 4811510000 80: Избелени, с тегло, превишаващо 150 g/m$2
  • - - 4811590000 80 (0/3) : Други
  • - 4811600000 80: Хартии и картони, намазани, импрегнирани или покрити с восък, парафин, стеарин, масла или глицерол
  • - 4811900000 80 (2/0) : Други хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни влакна