Други / Семена, плодове и спори, за посев.

  • - - - 1209294500 80: От кощрява; фий; семена от видовете Poa palustris L. и Poa trivialis L.; главица (Dactylis glomerata L.); полска (степна) трева (Agrostides)
  • - - - 1209295000 80: Семена от вълчи боб
  • - - - 1209296000 80: Семена от фуражно цвекло (Beta vulgaris var. alba)
  • - - - 1209298000 80: Други