Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 4412100000 80: От бамбук
  • - 4412310000 10 (0/4) : Друг шперплат, съставен изключително от дървесни листове (различни от бамбука), с единична дебелина, непревишаваща 6 mm
  • - - 4412310000 80 (2/0) : С най-малко един външен пласт от тропически дървесни видове
  • - - 4412330000 80: Други, с най-малко един външен пласт от дървен материал, различен от иглолистния от видовете елша (Alnus spp.), ясен (Fraxinus spp.), бук (Fagus spp.), бреза (Betula spp.), череша (Prunus spp.), кестен (Castanea spp.), бряст (Ulmus spp.), евкалипт (Eucalyptus spp.), дървета от рода Carya (Carya spp.), конски кестен (Aesculus spp.), липа (Tilia spp.), клен (Acer spp.), дъб (Quercus spp.), дървета от рода Platanus (Platanus spp.), топола и трепетлика (Populus spp.), дървета от рода Robinia (Robinia spp.), лирово дърво (дърво лале) (Liriodendron spp.) или орех (Juglans spp.)
  • - - 4412340000 80: Други, с най-малко един външен пласт от дървен материал, различен от иглолистния, непосочени в подпозиция 4412 33
  • - - 4412390000 80 (2/0) : Други, с два външни пласта от иглолистен дървен материал
  • - 4412940000 10: Други
  • - - 4412940000 80 (2/0) : С дъсчена, летвена или лентова сърцевина
  • - - 4412990000 80 (6/0) : Други