Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 4411120000 10: Плочи от дървесни влакна със средна плътност (MDF)
  • - - 4411120000 80 (2/0) : С дебелина, непревишаваща 5|mm
  • - - 4411130000 80 (2/0) : С дебелина, превишаваща 5|mm, но непревишаваща 9|mm
  • - - 4411140000 80 (2/0) : С дебелина, превишаваща 9|mm
  • - 4411920000 10: Други
  • - - 4411920000 80 (2/0) : С плътност, превишаваща 0,8|g/cm$3
  • - - 4411930000 80 (2/0) : С плътност, превишаваща 0,5|g/cm$3, но непревишаваща 0,8|g/cm$3
  • - - 4411940000 80 (2/0) : С плътност, непревишаваща 0,5|g/cm$3