Стъкло, наречено "отлято", на плочи, листове или профили, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 7003120000 10: Неармирани плочи и листове
  • - - 7003120000 80 (4/0) : Оцветени в масата си, матови, плакирани (дублирани) или с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой
  • - - 7003190000 80 (2/0) : Други
  • - 7003200000 80: Армирани плочи и листове
  • - 7003300000 80: Профили