Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 3920100000 80 (11/0) : От полимери на етилена
 • - 3920200000 80 (4/0) : От полимери на пропилена
 • - 3920300000 80 (2/0) : От полимери на стирена
 • - 3920430000 10: От полимери на винилхлорида
 • - - 3920430000 80 (2/0) : Съдържащи тегловно не по-малко от 6|% пластификатори
 • - - 3920490000 80 (2/0) : Други
 • - 3920510000 10: От акрилови полимери
 • - - 3920510000 80 (5/0) : От поли(метилметакрилат)
 • - - 3920590000 80 (2/0) : Други
 • - 3920610000 10: От поликарбонати, алкидни смоли, алилови полиестери или други полиестери
 • - - 3920610000 80 (2/0) : От поликарбонати
 • - - 3920620000 80 (4/0) : От поли(етилентерефталат)
 • - - 3920630000 80: От ненаситени полиестери
 • - - 3920690000 80 (5/0) : От други полиестери
 • - 3920710000 10: От целулоза или от химичните ѝ производни
 • - - 3920710000 80: От регенерирана целулоза
 • - - 3920730000 80 (2/0) : От целулозен ацетат
 • - - 3920790000 80 (2/0) : От други производни на целулозата
 • - 3920910000 10: От други пластмаси
 • - - 3920910000 80 (10/0) : От поли(винилбутирал)
 • - - 3920920000 80 (2/0) : От полиамиди
 • - - 3920930000 80: От аминосмоли
 • - - 3920940000 80: От фенолни смоли
 • - - 3920990000 80 (8/0) : От други пластмаси