Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, дори върху подложка, от керамика; керамика за дообработка.

Deutsch 2 English 2 Español 2 Suomi 1 Français 1 Nederlands 3 Polski 8

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 6907210000 10: Плочки и плочи за настилане или облицоване, различни от тези от подпозиции 6907 30 и 6907 40
  • - - 6907210000 80: С тегловен коефициент на водопоглъщаемост, непревишаващ 0,5 %
  • - - 6907220000 80: С тегловен коефициент на водопоглъщаемост, превишаващ 0,5 %, но непревишаващ 10 %
  • - - 6907230000 80: С тегловен коефициент на водопоглъщаемост, превишаващ 10 %
  • - 6907300000 80: Кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, различни от тези от подпозиция 6907 40
  • - 6907400000 80: Керамика за дообработка