Пневматични инструменти, хидравлични инструменти или инструменти с вграден електрически или неелектрически двигател, за ръчна употреба.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 8467110000 10: Пневматични
 • - - 8467110000 80 (2/0) : Ротативни (дори с ударно действие)
 • - - 8467190000 80: Други
 • - 8467210000 10: С вграден електрически двигател
 • - - 8467210000 80 (4/0) : Пробивни инструменти (дрелки) от всякакъв вид, включително ротативните
 • - - 8467220000 80 (3/0) : Триони
 • - - 8467290000 80 (9/0) : Други
 • - 8467810000 10: Други инструменти
 • - - 8467810000 80: Верижни триони
 • - - 8467890000 80: Други
 • - 8467910000 10: Части
 • - - 8467910000 80: За верижни триони
 • - - 8467920000 80: За пневматични инструменти
 • - - 8467990000 80 (2/0) : Други