ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ИЛИ ПОДОБНИ ЛИНИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; МЕХАНИЧНИ СИГНАЛИЗАЦИОННИ УСТРОЙСТВА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИТЕ) ЗА КОМУНИКАЦИОННИ ПЪТИЩА.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • 8601000000 80 (2/0) : Електрически локомотиви с електрозахранване от електрическата мрежа или от акумулатори
  • 8602000000 80 (2/0) : Други локомотиви; тендери
  • 8603000000 80 (2/0) : Мотриси и моторни платформи, различни от тези от № 8604
  • 8604000000 80: Превозни средства за поддържане и обслужване на железопътни или подобни линии, дори самоходни (например вагони-ателиета, вагони-кранове, вагони, оборудвани с устройства за полагане на баласт, машини за полагане на релси, изпитателни вагони и дрезини)
  • 8605000000 80: Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и други специални вагони за железопътни или подобни линии (с изключение на вагоните от № 8604)
  • 8606000000 80 (6/0) : Товарни железопътни вагони
  • 8607000000 80 (11/0) : Части за превозни средства, движещи се по железопътни или подобни линии
  • 8608000000 80: Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства (включително електромеханичните) за сигнализация, безопасност, контрол или управление за железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища; части за тях
  • 8609000000 80 (2/0) : Контейнери (включително контейнерите-цистерни и контейнерите-резервоари), специално предназначени и оборудвани за един или повече начини за транспортиране