Покрити с хромни оксиди или с хром и хромни оксиди.

  • - - - 7212502011 10: С широчина, превишаваща 500 mm
  • - - - - 7212502011 80: Само повърхностно обработени
  • - - - - 7212502019 80: Други
  • - - - 7212502090 80: С широчина, непревишаваща 500 mm