Поликарбонати / Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми.

Deutsch 22 Italiano 5 Nederlands 6 Svenska 6

  • - - 3907400025 80: Смес от полимери, съставена от поликарбонат и поли(метилметакрилат) с тегловно съдържание на поликарбонат 98,5 % или повече, под формата на пелети или гранули, със светлопропускливост 88,5 % или повече, измерена при използване на проба с дебелина 4,0 mm и дължина на вълната λ = 400 nm (определена по метод ISO 13468-2)
  • - - 3907400035 80: α-Феноксикарбонил-ω-феноксиполи[окси(2,6-дибромо-1,4-фенилен)изопропилиден(3,5-дибромо-1,4-фенилен)оксикарбонил](CAS RN 94334-64-2)
  • - - 3907400070 80: Поликарбонат на фосген и бисфенол А: - с тегловно съдържание на 12 % или повече, но не повече от 26 % на съполимер на изофталоил хлорид, терефталоил хлорид и резорцинол, - с крайни групи на p-кумилфенол и - със средно тегловно молекулно тегло (Mw) 29 900 или повече, но не повече от 31 900
  • - - 3907400080 80: Поликарбонат на въглероден дихлорид, 4,4'-(1-метил етилиден)бис[2,6-дибромофенол] и 4,4'-(1-метил етилиден)бис[фенол] с крайни групи на 4-(1-метил-1-фенилетил)фенол
  • - - 3907400090 80: Друг