Епоксидни смоли / Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми.

Deutsch 10

  • - - 3907300015 80: Епоксидна смола, безхалогенна, - с тегловно съдържание на фосфор, надвишаващо 2 %, изчислено на основата на съдържанието на химически свързани в епоксидната смола твърди вещества, - несъдържаща хидролизуеми хлориди или със съдържание на хидролизуеми хлориди по-малко от 300 ppm, и - съдържаща разтворители предназначена за употреба при производството на препрег на листове или рулони от вид, използван при производството на печатни платки
  • - - 3907300025 80: Епоксидна смола - съдържаща тегловно 21% или повече бром, - несъдържаща хидролизуеми хлориди или със съдържание на хидролизуеми хлориди по-малко от 500 ppm, и - съдържаща разтворители
  • - - 3907300040 80: Епоксидна смола, съдържаща тегловно 70 % или повече силициев диоксид, предназначена за капсуловане на стоки от позиции 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 или 8548
  • - - 3907300050 80: Течна епоксидна смола от 2-пропеннитрил/1,3-бутадиен-епоксид съполимер, несъдържаща разтворител, с: - тегловно съдържание на цинков борат хидрат, непревишаващо 40 %, - тегловно съдържание на диантимонов триоксид, непревишаващо 5 %
  • - - 3907300060 80: Смола от полиглицерол полиглицидилов етер (CAS RN 118549-88-5)
  • - - 3907300090 80: Други