От продукти на присъединителна полимеризация.

Čeština 8 Deutsch 44 English 1 Suomi 7 Français 4 Nederlands 2 Polski 3 Slovenčina 1 Slovenščina 4

  • - - - 3921906010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 3921906030 10: Други
  • - - - - 3921906030 80: Изолиращо фолио от поли(винилбутирал) (термоизолация, защита от инфрачервено и ултравиолетово лъчение): - ламинирано с метален слой с дебелина 0,05 mm (±0,01 mm), - с тегловно съдържание на триетиленгликол ди(2-етил хексаноат) от 29,75 % или повече, но не повече от 40,25 %, като пластификатор, - със светлопропускливост 70 % или повече (определена по стандарт ISO 9050); - с пропускливост на ултравиолетови лъчи 1 % или по-малко (определена по стандарт ISO 9050), - с обща дебелина 0,43 mm (± 0 043 mm)
  • - - - - 3921906091 80: Тъкан от политетрафлуоретилен, промазана или покрита със съполимер на тетрафлуоретилен и трифлуоретилен със странични вериги, перфлуорирани с алкокси крайни групи на карбоксилна или сулфонова киселина, дори под формата на калиева или натриева сол
  • - - - - 3921906093 80: Фолио със степен на блясък 30 или повече, но непревишаващ 60, опредеделен при ъгъл 60 ° чрез използване на глосомер (определено по метод ISO 2813:2000), съставено от слой поли(етилентерефталат) и слой от оцветен поли(винилхлорид), свързани чрез метализирано лепилно покритие, за облицовъчни панели и врати от видовете, използвани за производство на домакински уреди
  • - - - - 3921906099 80 (0/19) : Други