Други / Полимери на стирена в първични форми.

  • - - 3903901000 80: Съполимер само от стирен и алилов алкохол, с ацетилно число 175|или повече
  • - - 3903902000 80: Бромиран полистирен, съдържащ тегловно 58|% или повече, но не повече от 71|% бром, под една от формите, упоменати в забележка|6, буква|б) към настоящата глава
  • - - 3903909000 80 (14/0) : Други