Полимери на винилацетата или на други винилови естери в първични форми; други винилови полимери в първични форми.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 3905120000 10: Поли(винилацетат)
  • - - 3905120000 80: Във водна дисперсия
  • - - 3905190000 80 (2/0) : Други
  • - 3905210000 10: Съполимери на винилацетата
  • - - 3905210000 80: Във водна дисперсия
  • - - 3905290000 80 (2/0) : Други
  • - 3905300000 80 (2/0) : Поли(винил алкохол), дори съдържащ нехидролизирани ацетатни групи
  • - 3905910000 10: Други
  • - - 3905910000 80 (3/0) : Съполимери
  • - - 3905990000 80 (2/0) : Други