Полимери на винилиденхлорида / Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини в първични форми.

  • - - 3904501000 80: Съполимер на винилиденхлорид и акрилонитрил, под формата на сфери за експандиране, с диаметър 4 микрометра или повече, но непревишаващ 20 микрометра
  • - - 3904509000 80 (4/0) : Други