Други / Нефтени смоли, кумаронинденови смоли, политерпени, полисулфиди, полисулфони и други продукти, упоменати в забележка 3 от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми.

Deutsch 2

  • - - 3911901100 10: Продукти на кондензационна полимеризация или на полимеризация чрез прегрупиране, дори химически модифицирани
  • - - - 3911901100 80: Поли(окси-1,4-фениленсулфонил-1,4-фениленокси-1,4-фениленизопропилиден-1,4-фенилен), под една от формите, упоменати в забележка 6, буква б) от настоящата глава
  • - - - 3911901300 80: Поли(тио-1,4-фенилен)
  • - - - 3911901900 80 (8/0) : Други
  • - - 3911909200 10: Други
  • - - - 3911909200 80: Съполимер на р-крезол и дивинилбензен, под формата на разтвор в N,N-диметилацетамид, съдържащ тегловно 50 % или повече полимер; хидрогенирани съполимери на винилтолуен и на α-метилстирен
  • - - - 3911909900 80 (16/0) : Други