Бензол (бензен) / Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните.

  • - - 2707100010 80: Предназначен да бъде използван като моторно гориво или като гориво за отопление
  • - - 2707100090 80: Предназначен за други цели