Разтвори, посочени в забележка 4 от настоящата глава.

Deutsch 4 Slovenščina 1

  • - - - 3208201010 80: Съполимер на N-винилкапролактам, N-винил-2-пиролидон и диметиламиноетил метакрилат, под формата на разтвор в етанол, съдържащ тегловно 34 % или повече, но не повече от 40 % съполимер
  • - - - 3208201020 80: Разтвор за повърхностни покрития, нанасяни с потапяне, с тегловно съдържание 0,5 % или повече, но не повече от 15 % съполимери от акрилат-метакрилат-алкенсулфонат с флуориране в страничните вериги, в разтвор на n-бутанол и/или 4-метил-2-пентанол и/или диизоамилетер
  • - - - 3208201090 80: Други