Разфасовки от предни четвъртинки и от гърди, наречени "австралийски".

* Позоваването на тази подпозиция се позволява при представяне на сертификат за автентичност, издаден в съответствие с условията, посочени в Регламент на Kомисията (ЕИО) № 139/81 (OВ L 15, 17.1.1981, стр. 4) последно изменен с Регламент на Kомисията (EО) № 649/2003 (OВ L 95, 11.4.2003, стр. 13).

  • - - - 0202305010 80: Висококачествено месо от животни от рода на едрия рогат добитък
  • - - - 0202305020 80: от бизон
  • - - - 0202305093 10: Други
  • - - - - 0202305093 20: За преработка
  • - - - - - 0202305093 80: За преработка до продукти, които се класират в подпозиции 1602 10, 1602 50 31 или 1602 50 95, които не съдържат месо, различно от месото от животни от рода на едрия рогат добитък, които имат съотношение колаген/протеин, непревишаващо 0,45, съдържат тегловно не по-малко от 20 % "постно" месо (без карантии и мазнини) и са със съдържание на месо и желе не по-малко от 85 % от общото нетно тегло; тези продукти са подложени на термична обработка, достатъчна за коагулирането на протеините на месото в дълбочина, така че след разрязването на продукта в най-удебелената му част, да няма следи от розова течност по повърхността на среза (А-продукти)
  • - - - - - 0202305095 80: За преработка до продукти, различни от тези, които се класират в подпозиции: от 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 и 1602 90 61 (B-продукти)
  • - - - - - 0202305097 80: Други
  • - - - - 0202305099 80: Други