Метли и четки, дори представляващи части от машини, от апарати или от превозни средства, механични ръчни метли, различни от тези с двигател, четки и метлички от пера; готови глави за четкарски артикули; тампони и валяци за боядисване; чистачки от каучук или от аналогични меки материали.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 9603100000 80: Метли и метлички, състоящи се от клонки или други растителни материали на свързани снопове, със или без дръжка
  • - 9603210000 10 (0/1) : Четки за зъби, четки за бръснене, за коси, за мигли или за нокти и други четки за личен тоалет, включително тези, които представляват части от апарати
  • - - 9603210000 80: Четки за зъби, включително четките за зъбни протези
  • - - 9603290000 80 (2/0) : Други
  • - 9603300000 80 (2/0) : Четчици и четки за рисуване, четки за писане и подобни четки за козметични цели
  • - 9603400000 80 (2/0) : Четки и четчици за боядисване, баданосване, лакиране или други подобни (различни от четките от подпозиция 9603 30); тампони и валяци за боядисване
  • - 9603500000 80: Други четки, представляващи части от машини, апарати или превозни средства
  • - 9603900000 80 (4/0) : Други