Други / Антидетонаторни препарати, забавители на окисляването, добавки, предотвратяващи образуването на смоли, средства за подобряване на вискозитета, антикорозионни добавки и други приготвени добавки за минерални масла (включително за бензин) или за други течности, използвани за същите цели както минералните масла.

Français 5

 • - - - 3811290015 80: Добавка, съдържаща:  - продукти от реакцията на хептилфенол с разклонена верига с  формалдехид, въглероден дисулфид и хидразин(CAS RN 93925-00-9) и - тегловно повече от 15 %, но не повече от28 % лек ароматен разтворител от нефтен дестилат,  за използване при производството на смазочни масла
 • - - - 3811290020 80: Добавки за смазочни масла, състоящи се от продуктите на реакцията на бис(2-метилпентан-2-ил)дитиофосфорна киселина с пропиленоксид, фосфорен оксид и амини с С12-14 алкилови вериги ,,използвани като концентрирана добавка за производство на смазочни масла
 • - - - 3811290025 80: Добавки, съдържащи поне соли на първични амини и моно- и ди-алкилфосфорни киселини, предназначени за употреба в производството на смазочни масла
 • - - - 3811290030 80: Добавки за смазочни масла, състоящи се от продукти от реакцията на бутилциклохекс-3-енкарбоксилат, сяра и трифенилфосфит (CAS RN 93925-37-2), използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване
 • - - - 3811290035 80: Добавки, състоящи се от смес на основата на имидазолин (CAS RN 68784-17-8), предназначени за употреба в производството на смазочни масла
 • - - - 3811290040 80: Добавки за смазочни масла, състоящи се от продуктите на реакцията на 2-метилпроп-1-ен със серен монохлорид и натриев сулфид (CAS RN 68511-50-2) с тегловно съдържание на хлор 0,01 % или по-високо, но не по-високо от 0,5 %, използвани като концентрирана добавка за производство на смазочни
 • - - - 3811290045 80: Добавки, състоящи се от смес от диалкиладипати (C7-C9), в която съдържанието на диизооктиладипат (CAS RN 1330-86-5) е над 85 тегловни % от сместа, за употреба в производството на смазочни масла
 • - - - 3811290050 80: Добавки за смазочни масла, състоящи се от смес от N,N-диалкил-2-хидроксиацетамиди с дължина на алкилната верига C12-18 (CAS RN 866259-61-2), използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване
 • - - - 3811290055 80: Добавки, състоящи се от продукти на реакция на дифениламин и разклонени нонени, със: - съдържание на д28 тегловни %, но не повече от35 тегловни % 4-монононилдифениламин и - съдържание над 50 тегловни %, но не повече от 65 тегловни % 4,4'-динонилдифениламин, - съдържание на не повече от 5 тегловни % общо 2,4-динонилдифениламини2,4'-динонилдифениламин, използвани запроизводство на смазочни масла
 • - - - 3811290060 80: Добавки, съдържащи: - предимно сулфуриран диизобутилен, - калциев сулфонат, - диалкиламиноалкилов полиизобутиленсукцинат за употреба в производството на смазочни масла
 • - - - 3811290065 80: Добавки, състоящи се от сулфурирана смес от растителни масла, α-олефини с дълги вериги и мастни киселини от талово масло, с тегловно съдържание на сяра 8 % или повече, но не повече от 12 %, предназначени за производството на смеси от добавки за смазочни масла
 • - - - 3811290070 80: Добавки, състоящи се от диалкилфосфити (в които алкиловите групи са с тегловно съдържание на олеилови, палмитилови и стеарилови групи над 80 %, за употреба в производството на смазочни масла
 • - - - 3811290075 80: Забавител на окисляването, съдържащ главно смес от изомери на 1-(трет-додецилтио)пропан-2-ол (CAS RN 67124-09-8),, употребяван в производството на смеси от добавки за смазочни масла
 • - - - 3811290080 80: Добавки с тегловно съдържание: - повече от70 % 2,5-бис(трет-нонилдитио)-1,3,4-тиадиазол(CAS RN 89347-09-1), и - повече от15 % 5-(трет-нонилдитио)-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-тион(CAS RN 97503-12-3), за употреба в производствотона смазочни масла
 • - - - 3811290085 80: Добавки, състоящи се от богата на C10смес от3-((C9-11)-изоалкилокси)тетрахидротиофен-1,1-диоксид (CASRN398141-87-2), за употреба в производството на смазочни масла
 • - - - 3811290090 80: Други