Други / Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде.

Čeština 4 Deutsch 19 English 1 Español 2 Français 1 Hrvatski 1 Magyar 3 Nederlands 2 Polski 3 Slovenčina 1

 • - - - - - - - 3824999330 80: Смес под формата на прах, съдържаща тегловно: - 85 % или повече цинков диакрилат (CAS RN 14643-87-9) - не повече от 5 % от 2,6-ди-трет-бутил-алфа-диметиламино-p-крезол (CAS RN 88-27-7), и - не повече от 10 % цинков стеарат (CAS RN 557-05-1)
 • - - - - - - - 3824999335 80: Парафин със степен на хлориране не по-малка от 70 %
 • - - - - - - - 3824999340 80: Антикорозионни препарати, съставени от соли на динонилнафталенсулфоновата киселина: - фиксирани върху носител от минерален восък, дори химически модифициран, или - под формата на разтвор в органичен разтворител
 • - - - - - - - 3824999342 80: Смес от бис{4-(3-(3-феноксикарбониламино)толил)уреидо}фенилсулфон, дифенилтолуен-2,4-дикарбамат и 1-[4-(4-аминобензенсулфонил)-фенил]-3-(3-феноксикарбониламино-толил)-уреа
 • - - - - - - - 3824999343 80: Твърд екстракт от неразтворим в алифатни разтворители остатък, получен при екстракцията на колофон от дървен материал, имащ следните характеристики: - тегловно съдържание на смолна киселина непревишаващо 30 %, - киселинно число непревишаващо 110, и - точка на топене 100!o! C или повече
 • - - - - - - - 3824999345 80: Натриев хидроген-3-аминонафтален-1,5-дисулфонат (CAS RN 4681-22-5) с тегловно съдържание на: - не повече от 20 % динатриев сулфат и - не повече от 10 % натриев хлорид
 • - - - - - - - 3824999350 80: Препарат, състоящ се от ацесулфам калий (CAS RN 55589-62-3) и калиев хидроксид (CAS RN 1310-58-3)
 • - - - - - - - 3824999353 80: Цинков диметакрилат (CAS RN 13189-00-9), съдържащ не повече от 2,5 % тегловно 2,6-ди-трет-бутил-алфа-диметил амино-p-крезол (CAS RN 88-27-7), под формата на прах
 • - - - - - - - 3824999355 80: Смес с тегловно съдържание на - 70 % или повече, но не повече от 90 % (S)-индолин-2-карбоксилна киселина (CAS RN 79815-20-6) и - 10 % или повече, но не повече от 30 % o-хлороканелена киселина (CAS RN 3752-25-8)
 • - - - - - - - 3824999363 80: Смес от фитостероли, в непрахообразна форма, с тегловно съдържание на: - стероли - 75 % или повече, - станоли - не повече от 25 %, използвана за производството на станоли и стероли или станолови/стеролови естери
 • - - - - - - - 3824999367 80: Смес от фитостероли, в прахообразна форма, с тегловно съдържание на: - стероли – 75% или повече, - станоли – не повече от 25%, използвана за производството на станоли/стероли или станолови/стеролови естери
 • - - - - - - - 3824999370 80: Олигомерен реакционен продукт, съставен от бис(4-хидроксифенил) сулфон и 1,1'-оксибис(2-хлороетан)
 • - - - - - - - 3824999373 80: Олигомер на тетрафлуороетилен, имащ тетрафлуоройодоетилни крайни групи
 • - - - - - - - 3824999375 80: Смес от фитостероли, във вид на люспи и сфери, съдържаща тегловно 80 % или повече стероли и не повече от 4 % станоли
 • - - - - - - - 3824999380 80: Филм, съставен от оксидите или на барий, или на калций в комбинация с оксидите или на титан, или на цирконий, смесени с акрилни свързващи вещества
 • - - - - - - - 3824999383 80: Препарат, съдържащ: - C,C'-азоди(формамид)(CAS RN 123-77-3), - магнезиев оксид (CAS RN 1309-48-4) и - цинков бис(p-толуенсулфинат) (CAS RN 24345-02-6) при който образуването на газ от C,C'-азоди(формамид) е при 135°C
 • - - - - - - - 3824999385 80: Частици от силициев диоксид, върху които са ковалентно свързани органични съединения, предназначени за производството на високо ефективни течни хроматографски колони (HPLC) и на патрони за пробоподготовка
 • - - - - - - - 3824999388 80: Смес от фитостероли, добити от дърво и дървени масла (талово масло), под формата на прах, с тегловно съдържание: - 60 % или повече, но не повече от 80 % ситостероли, - не повече от 15 % кампестероли, - не повече от 5 % стигмастероли, - не повече от 15 % бетаситостаноли
 • - - - - - - - 3824999390 80 (0/1) : Други

Комплект, състоящ се от 10 лейкопласта и…

нетъкани текстилни материали; представени за продажба на дребно;…

Комплект, състоящ се от 10 лейкопласта и 10 броя меки пликчета, представени в обща опаковка за продажба на дребно, с указания за използване.

Начин на употреба: Меките пликчета се закрепват към стъпалата с помощта на лейкопласта за 6-7 часа.

В резултат се активират клетките и се подобряват функциите на жизненоважни органи, детоксикира се организма и се засилва имунитета.

Лейкопластите са от нетъкан текстил. Меките пликчета съдържат елементи от черупчести организми, витамин С, портокалово масло, бамбуков оцет, минерали на прах, растения на прах.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НЕТЪКАНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО МАЛКО ПЛИКЧЕ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ КОМПЛЕКТОВАН