Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 2904100000 80 (3/0) : Производни, съдържащи само сулфогрупи, техните соли и етилови естери
 • - 2904200000 80 (5/0) : Производни, съдържащи само нитро- или само с нитрозогрупи
 • - 2904310000 10: Перфлуорооктансулфонова киселина, нейните соли и перфлуорооктансулфонилфлуорид
 • - - 2904310000 80: Перфлуорооктансулфонова киселина
 • - - 2904320000 80: Амониев перфлуорооктансулфонат
 • - - 2904330000 80: Литиев перфлуорооктансулфонат
 • - - 2904340000 80: Калиев перфлуорооктансулфонат
 • - - 2904350000 80: Други соли на перфлуорооктансулфонова киселина
 • - - 2904360000 80: Перфлуорооктансулфонилфлуорид
 • - 2904910000 10: Други
 • - - 2904910000 80 (2/0) : Трихлоронитрометан (хлоропикрин)
 • - - 2904990000 80 (10/0) : Други