Диазосъединения, азосъединения или азоксисъединения.

Čeština 1 Deutsch 1

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

  • - 2927000010 80: 2,2'-Диметил-2,2'-азодипропионамидин дихидрохлорид
  • - 2927000020 80: 4-Анилин-2-метоксибензендиазониев хидрогенсулфат (CAS RN 36305-05-2)
  • - 2927000030 80: 4'-Аминоазобензен-4-сулфонова киселина (CAS RN 104-23-4)
  • - 2927000035 80: C.C'-Aзоди(формамид) (CAS RN 123-77-3) под формата на жълт прах с температура на разграждане 180°C или повече, но не повече от 220°C, използван като пенообразувател при производството на термопластични смоли, еластомер и напречно свързана полиетиленова пяна
  • - 2927000060 80: 4,4'-Дициано-4,4'-азодивалерианова киселина (CAS RN 2638-94-0)
  • - 2927000080 80: 4-[(2,5-Дихлорофенил)азо]-3-хидрокси-2-нафтоена киселина (CAS RN 51867-77-7)
  • - 2927000085 80: C,C'-Азоди(формамид) (CAS RN 123-77-3) с: - рН 6,5 или по-високо, но не повече от 7,5, и - съдържание на семикарбазид (CAS RN 57-56-7) не по-високо от 1 500 mg/kg, определено с течна хроматография/масспектрометрия (LC-MS), - температурен интервал на разграждане 195-205°C, - относителна плътност 1,64-1,66 и - топлина на изгаряне 215-220 Kcal/mol
  • - 2927000090 80: Други