Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 7208100000 80: На рулони, само горещовалцовани, с релефни мотиви
 • - 7208250000 10: Други, на рулони, само горещовалцовани, декапирани (травлени)
 • - - 7208250000 80: С дебелина 4,75 mm или повече
 • - - 7208260000 80: С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm
 • - - 7208270000 80: С дебелина, по-малка от 3 mm
 • - 7208360000 10: Други, на рулони, само горещовалцовани
 • - - 7208360000 80: С дебелина, превишаваща 10 mm
 • - - 7208370000 80 (2/0) : С дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща 10 mm
 • - - 7208380000 80 (2/0) : С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm
 • - - 7208390000 80 (2/0) : С дебелина, по-малка от 3 mm
 • - 7208400000 80 (2/0) : Ненавити, само горещовалцовани, с релефни мотиви
 • - 7208510000 10: Други, ненавити, само горещовалцовани
 • - - 7208510000 80 (4/0) : С дебелина, превишаваща 10 mm
 • - - 7208520000 80 (4/0) : С дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща 10 mm
 • - - 7208530000 80 (2/0) : С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm
 • - - 7208540000 80: С дебелина, по-малка от 3 mm
 • - 7208900000 80 (2/0) : Други