Синтетичен каучук и фактис за каучук, произведен от масла, в първични форми или на плочи, листове или ленти; смеси от продуктите от № 4001 с продукти от настоящата позиция, в първични форми или на плочи, листове или ленти.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 4002110000 10: Стирен-бутадиенов каучук (SBR); карбоксилиран стирен-бутадиенов каучук (XSBR)
 • - - 4002110000 80: Латекс
 • - - 4002190000 80 (4/0) : Други
 • - 4002200000 80: Бутадиенов каучук (BR)
 • - 4002310000 10: Изобутен-изопренов (бутил) каучук (IIR); халогениран изобутен-изопренов каучук (CIIR или BIIR)
 • - - 4002310000 80: Изобутен-изопренов (бутил) каучук (IIR)
 • - - 4002390000 80: Други
 • - 4002410000 10: Хлоропренов (хлорбутадиенов) каучук (CR)
 • - - 4002410000 80: Латекс
 • - - 4002490000 80: Други
 • - 4002510000 10: Акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR)
 • - - 4002510000 80: Латекс
 • - - 4002590000 80: Други
 • - 4002600000 80: Изопренов каучук (IR)
 • - 4002700000 80: Етилен-пропилен-диенов неспрегнат каучук (EPDM)
 • - 4002800000 80: Смеси от продуктите от № 4001 с продукти от настоящата позиция
 • - 4002910000 10: Други
 • - - 4002910000 80: Латекс
 • - - 4002990000 80 (2/0) : Други