Други / Сулфонамиди / ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ.

  • - - 2935903000 80: 3-{1-[7-(Хексадецилсулфониламино)-1Н-индол-3-ил]-3-оксо-1Н,3Н-нафто[1,8-cd]пиран-1-ил}-N,N-диметил-1Н-индол-7-сулфонамид; метозулам (ISO)
  • - - 2935909000 80 (36/0) : Други