Живи домашни петли, кокошки, птици от видовете Gallus domesticus, патици, гъски, пуйки и токачки.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 0105110000 10: С тегло, непревишаващо 185 g
  • - - 0105110000 80 (6/0) : Петли и кокошки
  • - - 0105120000 80: Пуйки
  • - - 0105130000 80: Патици
  • - - 0105140000 80: Гъски
  • - - 0105150000 80: Токачки
  • - 0105940000 10: Други
  • - - 0105940000 80: Петли и кокошки
  • - - 0105990000 80 (4/0) : Други