Фенолни смоли / Аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани в първични форми.

  • - - 3909400010 80: Продукт от поликондензация на фенол с формалдехид, под формата на кухи сфери с диаметър по-малкък от 150|μm
  • - - 3909400020 80: Прах от термореактивна смола, в който равномерно са разпределени магнитни частици, за употреба в производството на мастило за фотокопирни машини, факсмашини, печатащи и многофункционални устройства
  • - - 3909400040 80: Полимер под формата на прах със съдържание на: -|полимер от фенолна смола (CAS|RN|9003-35-4) - 80|% тегловно или повече, но не повече от 90|% -|фенол (CAS|RN|108-95-2) - не повече от 5|% и -|хексаметилентетрамин (CAS|RN|100-97-0) - 5|% тегловно или повече, но не повече от 15|%
  • - - 3909400060 80: Фенолно модифицирано производно на колофона (смола), -|съдържаща тегловно 50|% или повече, но не повече от 75|% естери на колофона, -|с киселинна стойност не повече от 25, от вида, използван при офсетов печат
  • - - 3909400090 80: Други