РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • 3801000000 80 (4/0) : Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита или на друг вид въглерод под формата на пасти, блокове, плочки или други полуфабрикати
 • 3802000000 80 (2/0) : Активен въглен; естествени активирани минерални материали; животински въглен, включително обеднен животински въглен
 • 3803000000 80 (2/0) : Талово масло, дори рафинирано
 • 3804000000 80 (2/0) : Отпадъчни луги от производството на целулозна маса, дори концентрирани, обеззахарени или обработени химически, включително лигносулфонатите, с изключение на таловото масло от № 3803
 • 3805000000 80 (2/0) : Терпентинови масла, получени от балсамова смола, от иглолистна дървесина или при производството на целулоза по сулфатния метод, и други терпенови масла, получени при дестилация или друга обработка на иглолистна дървесина; суров дипентен; терпентиново масло, получено при производството на целулоза по бисулфитния метод, и други сурови парацимоли; борово масло (Pinе oil), съдържащо като главна съставна част алфатерпинеол
 • 3806000000 80 (4/0) : Колофони и смолни киселини и техните производни; есенция от колофон и масла от колофон; разтопени смоли
 • 3807000000 80 (2/0) : Дървесен катран; дървесни катранени масла; дървесен креозот; дървесен метилов спирт; растителни катрани; смоли за пивоварното производство и подобни продукти на базата на колофоните, смолните киселини или растителните катрани
 • 3808000000 80 (13/0) : Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени във форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на препарати или артикули, като ленти, фитили и свещи, съдържащи сяра, и хартиени мухоловки
 • 3809000000 80 (5/0) : Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито включени другаде
 • 3810000000 80 (2/0) : Препарати за декапиране на метали; флюсове за заваряване или спояване и други спомагателни препарати, използвани при заваряване или спояване на металите; пасти и прахове за заваряване или спояване, съставени от метал и от други материали; препарати за обмазване или пълнене на електроди или пръчици за заваряване
 • 3811000000 80 (7/0) : Антидетонаторни препарати, забавители на окисляването, добавки, предотвратяващи образуването на смоли, средства за подобряване на вискозитета, антикорозионни добавки и други приготвени добавки за минерални масла (включително за бензин) или за други течности, използвани за същите цели както минералните масла
 • 3812000000 80 (5/0) : Препарати, наречени "ускорители на вулканизация"; сложни пластификатори за каучук или пластмаси, неупоменати, нито включени другаде; антиокислителни препарати и други сложни стабилизатори за каучук или пластмаси
 • 3813000000 80 (2/0) : Смеси и заряди за пожарогасители; пожарогасителни гранати и бомби
 • 3814000000 80 (2/0) : Сложни органични разтворители и разредители, неупоменати, нито включени другаде; препарати за премахване на бои или лакове
 • 3815000000 80 (5/0) : Инициатори на реакции, ускорители на реакции и катализаторни препарати, неупоменати, нито включени другаде
 • 3816000000 80: Огнеупорни цименти, строителни разтвори, бетони и други подобни огнеупорни смеси, различни от продуктите от № 3801
 • 3817000000 80 (2/0) : Алкилбензенови и алкилнафталенови смеси, различни от посочените в № 2707 или 2902
 • 3818000000 80 (2/0) : Химични елементи, легирани с оглед използването им в електрониката, под формата на дискове, пластинки или аналогични форми; химични съединения, легирани с оглед използването им в електрониката
 • 3819000000 80 (3/0) : Течности за хидравлични спирачки и други течни препарати за хидравлични трансмисии, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни минерали или ги съдържат, но под 70% тегловно
 • 3820000000 80 (4/0) : Антифризи и течни препарати против заскрежаване
 • 3821000000 80: Готови среди за развитие и съхранение на микроорганизми (включително вирусите и подобни организми) или растителни, човешки или животински клетки
 • 3822000000 80 (0/1) : Диагностични или лабораторни реактиви върху всякакъв носител, приготвени диагностични или лабораторни реактиви, дори представени върху носител, различни от посочените в № 3002 или 3006; сертифицирани еталонни материали
 • 3823000000 80 (6/0) : Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини; промишлени мастни алкохоли
 • 3824000000 80 (27/0) : Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде
 • 3825000000 80 (11/0) : Отпадъчни продукти от химическата или свързани с нея промишлености, неупоменати нито включени другаде; битови отпадъци; утайки от отпадъчни води; други отпадъци, упоменати в забележка 6 към настоящата глава
 • 3826000000 80 (2/0) : Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни минерали, или ги съдържат, но под 70% тегловно