Други / Сложни органични разтворители и разредители, неупоменати, нито включени другаде; препарати за премахване на бои или лакове.

Čeština 13 Deutsch 39 Ελληνικά 2 English 6 Español 52 Français 3 Hrvatski 2 Magyar 9 Italiano 20 Latviešu 1 Nederlands 4 Polski 33 Slovenčina 2 Slovenščina 1 Svenska 3

  • - - 3814009020 80: Смес съдържаща тегловно: - 69 % или повече, но не повече от 71 % 1-метоксипропан-2-ол, - 29 % или повече, но не повече от 31 % 2-метокси-1-метилетил ацетат
  • - - 3814009040 80: Азеотропни смеси съдържащи изомери на нонафлуоробутил метилов етер и/или нонафлуоробутил етилов етер
  • - - 3814009071 10: Етилов алкохол, произвеждан от селскостопански продукти (изброени в приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз), денатуриран или неденатуриран, с изключение на продуктите със съдържание на вода над 0,3 % (m/m), измерено в съответствие със стандарт EN 15376, както и етилов алкохол, произвеждан от селскостопански продукти (изброени в приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз), съдържащ се в смеси с бензин със съдържание на етилов алкохол над 10 % (v/v)
  • - - - 3814009071 80: за използване като гориво
  • - - - 3814009079 80: за използване за други цели
  • - - 3814009099 80 (0/2) : Други

Съгласно представените със заявлението данни,…

Съгласно представените със заявлението данни, стоката представлява сложен органичен разтворител, съдържащ смес от въглеводороди, в която ароматните съставки (над 51%) преобладават тегловно спрямо неароматните и добавка от бутилацетат/етилацетат от 5-10%.

Използва се за разтваряне и разреждане на бои, лакове, смоли, както и остатъци от битуми, каучукови и полимерни материали.

Не е представен в опаковки за продажба на дребно, ще се транспортира в автоцистерни и европалета от 1000 литра.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ПРИГОТВЕН ТОЛУЕН СЛОЖНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ

Съгласно представените данни, стоката представлява…

Съгласно представените данни, стоката представлява сложен органичен разтворител, съдържащ смес от въглеводороди, в която преобладават ароматните съставки (в това число смес толуен/ксилен 40-45%, други ароматни въглеводороди 30-35%) спрямо неароматните и добавка от бутилацетат от 5-10%.

Използва се за разтваряне и разреждане на бои, лакове, смоли, както и остатъци от битуми, каучукови и полимерни материали.

Не е представен в опаковки за продажба на дребно, ще се транспортира в автоцистерни и европалета от 1000 литра.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ПРИГОТВЕН ТОЛУЕН СЛОЖНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ