Други / Инициатори на реакции, ускорители на реакции и катализаторни препарати, неупоменати, нито включени другаде.

Deutsch 1

 • - - - - 3815199010 80: Kатализатор, съставен от хромен триоксид, дихромен триоксид или органометални съединения на хрома, фиксиран върху носител от силициев диоксид с обем на порите 2cm3/g или повече (определен чрез азотен абсорбционен метод)
 • - - - - 3815199013 80: Катализатор, състоящ се от: - хромен триоксид (CAS RN 1333-82-0), - дихромен триоксид (CAS RN 1308-38-9), върху носител от алуминиев оксид (CAS RN 1344-28-1)
 • - - - - 3815199015 80: Kатализатор, под формата на прах, съставен от смес от метални оксиди, фиксирана върху носител от силициев диоксид, съдържащ тегловно 20 % или повече, но не повече от 40 % молибден, бисмут и желязо изчислени заедно, предназначен за производството на акрилонитрил
 • - - - - 3815199020 80: Kатализатор, - под формата на твърди сфери, - с диаметър 4 mm или повече, но непревишаващ 12 mm, и - съставен от смес от молибденов оксид и други метални оксиди, фиксирана върху носител от силициев диоксид и/или алуминиев оксид, предназначен за производството на акрилова киселина
 • - - - - 3815199025 80: Катализатор във форма на сфери с диаметър 4,2 mmили повече, но не повече от 9 mm, състоящ се от смес от метални оксиди, съдържаща главнооксиди на молибдена, никела, кобалта и желязото, върху носител от алуминиев оксид, за употреба при производството на акрил алдехид
 • - - - - 3815199030 80: Kатализатор, съдържащ титанов тетрахлорид, фиксиран върху носител от магнезиев дихлорид, предназначен за производството на полипропилен
 • - - - - 3815199065 80: Kатализатор, съставен от фосфорна киселина, химически свързана с носител от силициев диоксид
 • - - - - 3815199070 80: Kатализатор, съставен от органометални съединения на алуминий и цирконий, фиксирани върху носител от силициев диоксид
 • - - - - 3815199075 80: Kатализатор, съставен от органометални съединения на алуминий и хром, фиксирани върху носител от силициев диоксид
 • - - - - 3815199080 80: Kатализатор, съставен от органометални съединения на магнезий и титан, фиксирани върху носител от силициев диоксид, под формата на суспензия в минерално масло
 • - - - - 3815199085 80: Kатализатор, съставен от органометални съединения на алуминий, магнезий и титан, фиксирани върху носител от силициев диоксид, под формата на прах
 • - - - - 3815199086 80: Kатализатор, съдържащ титанов тетрахлорид, фиксиран върху носител от магнезиев дихлорид, предназначен за производството на полиолефини
 • - - - - 3815199087 80: Катод, на ролки, за въздушно-цинкови дискови батерии (батерии за слухови апарати)
 • - - - - 3815199090 80: Други