Други / Инициатори на реакции, ускорители на реакции и катализаторни препарати, неупоменати, нито включени другаде.

Deutsch 5 Français 1 Italiano 1 Lietuvių 1 Polski 1

 • - - - 3815909016 80: Инициатор на базата на диметиламинопропил
 • - - - 3815909018 80: Катализатор на окисляването с активна съставка 1,2-бис(октахидро-4,7-диметил-1Н-1,4,7-триазонин-1-ил-κN$1,κN$4,κN$7)етанди-μ-оксо-μ-(етаноато-κO,κO')диманганов(1+) дихлорид(1-), използван за ускоряване на химично окисляване или избелване (CAS RN 1217890-37-3)
 • - - - 3815909020 80: Kатализатор, под формата на прах, съставен от смес от титанов трихлорид и алуминиев хлорид, съдържащ тегловно: - 20 % или повече, но не повече от 30 % титан и - 55 % или повече, но не повече от 72 % хлор
 • - - - 3815909022 80: Катализатор под формата на прах, съставен тегловно от 95 % (± 1 %) титанов диоксид и 5 % (± 1 %) силициев диоксид
 • - - - 3815909030 80: Катализатор под формата на суспензия в минерално масло на: - тетрахидрофуранови комплекси на магнезиев хлорид и титанов(ІІІ) хлорид; както и - силициев диоксид - с тегловно съдържание 6,6 % (± 0,6 %) магнезий, и - с тегловно съдържание 2,3 % (± 0,2 %) титан
 • - - - 3815909033 80: Катализатор, състоящ се от смес от различни алкилнафталенсулфонови киселини, с алифатни въглеводородни вериги, съдържащи 12-56 въглеродни атома
 • - - - 3815909040 80: Катализатор: - съдържащ молибденов оксид и други оксиди на метали в матрица на силициев диоксид, - под формата на кухи цилиндрични твърди тела с дължина 4 mm или повече, но не повече от 12 mm за употреба при производството на акрилова киселина
 • - - - 3815909050 80: Kатализатор съдържащ титанов трихлорид, под формата на хексанова или хептанова суспензия, съдържащ тегловно (изчислено без хексана или хептана) 9 % или повече, но не повече от 30 % титан
 • - - - 3815909070 80: Kатализатор, съставен от смес от (2-хидроксипропил)триметиламониев формиат и дипропилен гликоли
 • - - - 3815909076 80: Катализатор, съдържащ титанов диоксид и волфрамов триоксид
 • - - - 3815909080 80: Kатализатор, съставен главно от динонилнафталендисулфонова киселина, под формата на разтвор в изобутанол
 • - - - 3815909081 80: Kатализатор, съдържащ тегловно 69 % или повече, но не повече от 79 % (2-хидрокси-1-метилетил)триметиламониев 2-етилхексаноат
 • - - - 3815909085 80: Kатализатор на основата на алуминосиликат (зеолит), за алкилиране на ароматни въглеводороди, за трансалкилиране на алкилароматни въглеводороди или олигомеризация на олефини
 • - - - 3815909086 80: Kатализатор, под формата на кръгли пръчки, съставен от алуминосиликат (зеолит), съдържащ тегловно 2 % или повече, но не повече от 3 % редкоземни метални оксиди и по-малко от 1 % динатриев оксид
 • - - - 3815909088 80: Kатализатор, съставен от титанов тетрахлорид и магнезиев хлорид, с тегловно съдържание (изчислено без да се отчита маслото и хексана): - 4 % или повече, но не повече от 10 % титан и - 10 % или повече, но не повече от 20 % магнезий
 • - - - 3815909089 80: Бактерия Rhodococcus rhodocrous J1, съдържаща суспензия на ензими в полиакриламиден гел или във вода, предназначена за употреба като катализатор при производството на акриламид чрез хидратиране на акрилонитрил
 • - - - 3815909090 80: Други

Натриев метилат (метоксид) - 30% разтвор…

Натриев метилат (метоксид) - 30% разтвор в метанол; Sodium methylate 30% solution in methanol /sodium methanolate 30% solution in methanol, sodium methoxide 30% solution in methanol/ формула: NaOCH3, CAS № 124-41-4 Бистра, безцветна и хигроскопична течност.

Използва се като катализатор в процеса на транс-естерификация и разпад на мастните триглицериди до глицерин и биодизел.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ПРИГОТВЕН РАЗТВОРИ КАТАЛИЗАТОРИ В РАЗТВОР