Ножове (различни от тези от № 8208), с режещо острие или назъбени, включително и малките затварящи се косери за градинарството и техните остриета.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 8211100000 80: Комплекти
  • - 8211910000 10: Други
  • - - 8211910000 80: Ножове за хранене с неподвижно острие
  • - - 8211920000 80: Други ножове с неподвижно острие
  • - - 8211930000 80: Други ножове, различни от ножовете с неподвижно острие, включително и малките затварящи се косери
  • - - 8211940000 80: Остриета
  • - - 8211950000 80: Дръжки от неблагородни метали