Други / Живи риби / РИБИ И РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ И ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ.

  • - - - - 0301998510 80: Акули (Squalus spp.)
  • - - - - 0301998522 80: Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax)
  • - - - - 0301998530 80: Селдова акула (Lamna nasus)
  • - - - - 0301998540 80: Черни писии (Reinhardtius hippoglossoides)
  • - - - - 0301998550 80: Атлантически писии (Hippoglossus hippoglossus)
  • - - - - 0301998560 80: Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди)
  • - - - - 0301998570 80: Риба меч (Xiphias gladius)
  • - - - - 0301998575 80: Тон от вида Thunnus obesus
  • - - - - 0301998580 80: Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели)
  • - - - - 0301998590 80: Други