Други / Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми.

Deutsch 1

  • - - - 2933391000 80: Ипрониазид (INN); кетобемидонов хидрохлорид (INNМ); пиридостигминов бромид (INN)
  • - - - 2933392000 80: 2,3,5,6-Тетрахлорoпиридин
  • - - - 2933392500 80: 3,6-Дихлорoпиридин-2-карбокси киселина
  • - - - 2933393500 80: 2-Хидроксиетиламониев-3,6-дихлорoпиридин-2-карбоксилат
  • - - - 2933394000 80: 2-Бутоксиетил(3,5,6-трихлорo-2-пиридилокси)ацетат
  • - - - 2933394500 80: 3,5-Дихлор-2,4,6-трифлуоoрпиридин
  • - - - 2933395000 80: Флуороксипир (ISO), метилов естер
  • - - - 2933395500 80: 4-Метилпиридин
  • - - - 2933399900 80 (47/0) : Други