Оптически прозрачно свободно отделящо се залепващо фолио и оптически прозрачни съхливи течни лепила, използвани изключително или главно в производството на дисплеи с плосък екран или сензорни екранни панели.

Deutsch 1

  • - - - - 3506911010 80: Лепило на базата на водна дисперсия на смес от димеризиран колофон и съполимер на етилена и винилацета (EVA)
  • - - - - 3506911030 80: Двукомпонентен микрокапсулиран епокси-адхезив, диспергиран в разтворител
  • - - - - 3506911040 80: Акрилен, залепващ се при натиск материал, с дебелина по-голяма или равна на 0,076 mm, но не по-голяма от 0,127 mm, навит на ролки със ширина по-голяма или равна на 45,7 cm, но не повече от 132 cm, доставян на отделяща се подложка с първоначална стойност на силата на отделяне не по-малка от 15N/25 mm (измерена по ASTM D3330)
  • - - - - 3506911050 80: Препарат с тегловно съдържание: - 15 % или повече, но не повече от 60 % съполимери на стирена и бутадиена или на стирена и изопрена, и - 10 % или повече,но не повече от 30 % полимери на пинена или съполимери на пентадиена Разтворен в: - Етилметилкетон (CAS RN 78-93-3) - Хептан (CAS RN 142-82-5), и - Толуен (CAS RN 108-88-3) или солвент-нафта, лека алифатна (CAS RN 64742-89-8)
  • - - - - 3506911090 80: Други