Оптически прозрачно свободно отделящо се залепващо фолио и оптически прозрачни съхливи течни лепила, използвани изключително или главно в производството на дисплеи с плосък екран или сензорни екранни панели.

  • - - - - 3506911010 80: Лепило на базата на водна дисперсия на смес от димеризиран колофон и съполимер на етилена и винилацета (EVA)
  • - - - - 3506911030 80: Двукомпонентен микрокапсулиран епокси-адхезив, диспергиран в разтворител
  • - - - - 3506911040 80: Акрилен, залепващ се при натиск материал, с дебелина по-голяма или равна на 0,076|mm, но не по-голяма от 0,127|mm, навит на ролки със ширина по-голяма или равна на 45,7|cm, но не повече от 132|cm, доставян на отделяща се подложка с първоначална стойност на силата на отделяне не по-малка от 15N/25|mm (измерена по ASTM D3330)
  • - - - - 3506911050 80: Препарат с тегловно съдържание: -|15|% или повече, но не повече от 60|% съполимери на стирена и бутадиена или на стирена и изопрена, и -|10|% или повече,но не повече от 30|% полимери на пинена или съполимери на пентадиена Разтворен в: -|Етилметилкетон (CAS RN 78-93-3) -|Хептан (CAS RN 142-82-5), и -|Толуен (CAS RN 108-88-3) или солвент-нафта, лека алифатна (CAS|RN|64742-89-8)
  • - - - - 3506911090 80: Други