Съдържащи перфлуорокарбони (PFC) или хидрофлуорокарбони (HFC), но несъдържащи хлорофлуорокарбони (СFС) или хидрохлорофлуорокарбони (НCFC).

Deutsch 8 English 5 Français 4 Italiano 1 Polski 6 Slovenščina 3 Svenska 3

  • - - - 3824781000 80: Със съдържание само на 1,1,1-трифлуороетан и пентафлуороетан
  • - - - 3824782000 80: Със съдържание само на 1,1,1-трифлуороетан, пентафлуороетан и 1,1,1,2-тетрафлуороетан
  • - - - 3824783000 80: Със съдържание само на дифлуорометан и пентафлуороетан
  • - - - 3824784000 80: Със съдържание само на дифлуорометан, пентафлуороетан и 1,1,1,2-тетрафлуороетан
  • - - - 3824788000 80: Със съдържание на ненаситени флуоровъглеводороди
  • - - - 3824789000 80: Други

Refrigerant Gas R404A (фреон), смес от 1,1,1-TRIFLUOROETHANE…

Refrigerant Gas R404A (фреон), смес от 1,1,1-TRIFLUOROETHANE (R143a), PENTAFLUOROETHANE (R125) и 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (R134a) с концентрации съответно 52%/44%/4%.

Номер по списъка на ООН:UN3337, в метални бутилки по 13.6 кг.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СМЕСИ ГАЗ ЗА ОХЛАЖДАНЕ