Други / Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде.

Čeština 1 Deutsch 14

 • - - - 3824991000 80: Нефтени сулфонати, с изключение на нефтените сулфонати на алкалните метали, на амония или на етаноламините; тиофенсъдържащи сулфонови киселини от масла от битуминозни минерали и техните соли
 • - - - 3824991500 80 (2/0) : Обменители на йони
 • - - - 3824992000 80: Абсорбиращи смеси за подобряване вакуума в електронни лампи или тръби
 • - - - 3824992500 80: Пиролигнити (калциев и др.); суров калциев тартрат; суров калциев цитрат
 • - - - 3824993000 80: Нафтенови киселини, техните неразтворими във вода соли и техните естери
 • - - - 3824994500 10: Други
 • - - - - 3824994500 80: Антинакипни и подобни препарати
 • - - - - 3824995000 80: Препарати за галванопластика
 • - - - - 3824995500 80: Смеси на моно-, ди-, и три- естери на мастните киселини с глицерола (емулгатори на мазнини)
 • - - - - 3824995600 10: Патрони и пълнители, пълни, за електронни цигари; препарати за използване в патрони и пълнители за електронни цигари
 • - - - - - 3824995600 80: Съдържащи продукти от подпозиция 2939 79 10
 • - - - - - 3824995700 80: Други
 • - - - - 3824995800 80: Никотинови пластири (трансдермални системи), предназначени да помогнат на пушачите да се откажат от тютюнопушенето
 • - - - - 3824996100 10: Продукти и препарати, използвани за фармацевтични или хирургически цели
 • - - - - - 3824996100 80: Междинни продукти, получени при производството на антибиотици от ферментацията на Streptomyces tenebrarius, дори изсушени, предназначени за производството на медикаментите за хуманната медицина от № 3004
 • - - - - - 3824996200 80: Междинни продукти от производството на монезинови соли
 • - - - - - 3824996400 80: Други
 • - - - - 3824996500 80: Спомагателни препарати от вида на използваните в леярството (различни от тези, посочени в подпозиция 3824 10 00)
 • - - - - 3824997000 80: Огнезащитни, придаващи непромокаемост и други препарати, използвани за защита в строителството
 • - - - - 3824997500 10: Други
 • - - - - - 3824997500 80: Пластини от литиев ниобат, нелегирани
 • - - - - - 3824998000 80: Смеси от амини, получени от димеризирани мастни киселини, със средно молекулно тегло 520 или повече, но непревишаващо 550
 • - - - - - 3824998500 80: 3-(1-Етил-1-метилпропил)изоксазол-5-иламин, под формата на разтвор в толуол
 • - - - - - 3824998600 80: Cмеси, състоящи се главно от диметил метилфосфонат, оксиран и дифосфорен пентаоксид
 • - - - - - 3824999200 10: Продукти на химическата промишленост или препарати, състоящи се предимно от органични съединения, неупоменати, нито включени другаде
 • - - - - - - 3824999200 80 (61/0) : В течно състояние при 20 °C
 • - - - - - - 3824999300 80 (19/1) : Други
 • - - - - - 3824999600 80 (24/0) : Други