Копчета и секретни копчета; форми за копчета и други части за копчета или за секретни копчета; заготовки за копчета.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 9606100000 80: Секретни копчета и техните части
  • - 9606210000 10: Копчета
  • - - 9606210000 80: От пластмаси, непокрити с текстилни материали
  • - - 9606220000 80: От неблагородни метали, непокрити с текстилни материали
  • - - 9606290000 80: Други
  • - 9606300000 80: Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета