Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, с V-жлебове, с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 60 сm, но непревишаваща 180 сm.

  • - - - 4010310010 80: Безконечен трансмисионен ремък от вулканизиран каучук с трапецовидно напречно сечение (V-образен ремък), с надлъжни V-образни ребра от вътрешната страна, за използване в производството на стоки по глава 87
  • - - - 4010310090 80: Други