Други / Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда; разтвори, дефинирани в забележка 4 от настоящата глава.

Deutsch 2 Español 2

  • - - 3208901100 10: Разтвори, посочени в забележка 4 от настоящата глава
  • - - - 3208901100 80: Полиуретан, получен от 2,2′-(третичен бутилимино) диетанол и от 4,4′-метилендициклохексил диизоцианат, под формата на разтвор в N,N-диметилацетамид, съдържащ тегловно 48% или повече полимер
  • - - - 3208901300 80: Съполимер на р-крезол и на дивинилбензен, под формата на разтвор в N,N-диметилацетамид, съдържащ тегловно 48% или повече полимер
  • - - - 3208901900 80 (12/0) : Други
  • - - 3208909100 10: Други
  • - - - 3208909100 80 (2/0) : На базата на синтетични полимери
  • - - - 3208909900 80 (2/0) : На базата на химически модифицирани естествени полимери